2017 in beeld - activiteiten en resultaten

Februari

Werk- en projectgroepen
Duurzame ontwikkeling

MVO zet zich in voor een keten die zowel klimaatvriendelijk als klimaatbestendig is. Dit doen we door de productie en vraag naar duurzame grondstoffen op nationaal en internationaal niveau te bevorderen en door te werken aan een efficiënte energietransitie. Ook bevorderen we de transitie naar een circulaire economie gebaseerd op optimale benutting van onze grondstoffen en reststromen.


Binnen het thema Duurzame Ontwikkeling onderscheiden we de volgende hoofdonderwerpen:

  • duurzame grondstoffenvoorziening
  • energietransitie
  • circulaire economie

Vanaf 2017 zijn er twee werkgroepen en vier projectgroepen.


De Werkgroep Duurzame Grondstoffenvoorziening houdt zich bezig met de verduurzaming van de grondstoffenvoorziening. Daarbij gaat het om thema’s als ontbossing, eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden en het terugdringen van landconflicten. We opereren op mondiaal, Europees en nationaal niveau.

De Werkgroep Circulaire Economie zet zich in voor het vergroten van de bekendheid en innovatie van toepassingen van oliën en vetten in een circulaire economie. Daarbij is een transparante keten uitgangspunt en wordt van de overheid een duidelijk beleid met rechtszekerheid voor het bedrijfsleven gevraagd.

De Projectgroep Meerjarenafspraak (MJA) stimuleert energie-efficiencyverbetering door coördinatie en uitvoering van het onderliggende plan.

De Projectgroep Biobrandstoffen houdt zich bezig met het veiligstellen van investeringen in de productie van biobrandstoffen en gebruik hiervan als beschikbaar alternatief voor verbrandingsmotoren.

De Projectgroep Asbest werkt aan een veilige, kosteneffectieve en gevalideerde oplossing voor het vervangen van asbesthoudende onderdelen in de relevante procesketens.

De Projectgroep ‘Frituurvet Recycle Het!’ begeleidt de campagne om Nederland bewust te maken van de mogelijkheden en het nut om gebruikte vetten en oliën in te leveren en te recyclen.

Kamerbrief minister Ploumen: kabinet blijft duurzame palmolie ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg Handels- en investeringsbevordering op 26 januari 2017 werd er onder meer gesproken over de 'boycot van palmolie als oplossing voor ontbossingsproblemen'. Uit de toegezegde kamerbrief van minister Ploumen blijkt dat het kabinet duurzame palmolie nog steeds ondersteunt. De brief schrijft onder meer dat een boycot van palmolie geen effectieve oplossing is voor ontbossing.


De brief benadrukt ook dat palmolie juist een efficient gewas is en werkgelegenheid biedt voor miljoenen kleine producenten. Het kabinet ziet een integrale aanpak voor meer duurzame palmolie als oplossing. Zo ondersteunt het kabinet onder andere certificeringsschema's als van de RSPO en maakt het zich sterk voor duurzame palmolie in de dialogen met de palmolieproducerende landen. Het kabinet is ook de initiatiefnemer van de Amsterdam verklaring voor '100% duurzame palmolie'. Voor de complete kamerbrief klik hier.